​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Hmotnost JUT po vychlazení

Cesta mezi podniky zaběhnuté v systémech EU je složitá. Víme to již všichni. Po splnění veterinárních hygienických parametrů jsme získali jen povolení k provozu - technický průkaz. Nových pravidel je však celá řada. Detaily, které nás posunují mezi ty, kteří se v pravidlech EU zabíhali před desíti, patnácti lety. Nařízení Rady (EHS) číslo 3220/84, Nařízení Komise (EHS) 2967/85. Kdo z nás je detailně sledoval před půl rokem!?

Cílem těchto opatření bylo vytvořit v EU jednotný systém nákupu jatečných prasat. Obchodování s jatečnými zvířaty a výsledky zatřídění přece musí být srovnatelné, využitelné k hodnocení jatečných zvířat, k plemenářské práci bez ohledu na to, kde byla prasata chována a kde poražena. Tedy kde byly získány výsledky a kde použity. Výsledné zatřídění, zpeněžení jatečných prasat se skládá ze dvou měřitelných parametrů - hmotnosti jatečně upravených těl (JUT) a kvality JUT dané procentuálním podílem libové svaloviny. První parametr – hmotnost je závislá na přesném popisu JUT, vzpomeňme jen na současnou změnu od 1.5.2004 – odstranění plstního sádla a bránice. Popis JUT je dnes u nás dán vyhláškou MZe 194/2004 plně sladěnou s vyhláškami EU. Chci jen dodat, že jsme si ve Svazu vědomi problémů, které v mnoha jatečných provozech odstranění plstí z půlek před vážení a chlazením způsobuje. Snažíme se získat stejnou výjimku, která je mnoha zemích EU – možnost klasifikace JUT s plstí a následné odečítání hmotnosti plstí z klasifikační hmotnosti JUT. Prozatím je jednání otevřené a s výsledkem budete seznámeni. Vlastní vážení JUT se provádí po ukončení veterinární prohlídky na konci porážecích linek – tedy v teplém stavu. Ale pozor! Nařízení Rady (EHS) č. 3220/84, o kterém jsem se na začátku zmínil nebere v potaz hmotnost JUT na konci porážky, ale hmotnost JUT po vychlazení. Znamená to, že z každého jatečně upraveného těla poraženého prasete se v EU automaticky odečítají 2% hmotnosti JUT – tedy ztrátu chlazením. Podmínkou je, aby bylo vážení provedeno do 45 minut od vykrvovacího vpichu. Pokud je čas delší, odečítá se za každou započatou čtvrthodinu 0,1% - tedy z prasete klasifikovaného z jakýchkoli důvodů například za 1,5 hodiny po zabití je to odpočet 1,7%, za jednu hodinu 1,9% atd. Klasifikace před limitem 45 minut se ale nezohledňují, zůstávají na úrovni 2%. Odchylka od zmíněné dvouprocentní srážky však musí být na konkrétních jatkách povolena Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským. Ano, snížení hmotnosti samozřejmě ovlivňuje výslednou cenu jatečného prasete, bude s nevolí přijímána našimi dodavateli. Ale nezapomínejme, že se nyní změnily i regresní rovnice klasifikačních přístrojů, které ony dvě procenta podle zkušeností řady podniků nadhazovaly – tedy prodělávali jsme na nich. Divil bych se, kdyby jatečné provozy k tomuto systému nákupu ihned nepřistoupily. Nejen, že od změny regresních rovnic ztrácí svoje peníze, ale navíc ještě pro celostátní monitoring zpeněžování jatečných zvířat vykazují špatné – nadhodnocené výsledky. Druhý parametr pro zpeněžování jatečných prasat je procento libové svaloviny. Zde je hlavní kámen úrazu v přístrojích, které jsou u nás povoleny. Většina velkých podniků má ty, které jsou vyhláškou MZe 194/204 povoleny, je však ale řada těch, kteří mají i přístroje jiné – například české DOT. Je věcí každého výrobce těchto přístrojů, aby schválení doložili. Testace není jednoduchá ani levná. Svaz samozřejmě podporuje, aby i tato otázka byla co nejdříve vyřešena. Ale opakuji, je to úkol pro výrobce těchto přístrojů. V ČR vznikla při ÚKZÚZ skupina pověřená kontrolou provádění klasifikací jatečných zvířat. Myslím, že již všichni z nás jsme měli možnost se s příslušnými regionálními pracovníky setkat. Je dobře, že tento úřad u nás vznikl. Jsem přesvědčen, že vyčistí občasné obecné i konkrétní nevraživosti dodavatelů na náš obor. Jistě, problémy v obchodě byly a budou. Ale bezesporu je to zase jeden z krůčků k naplňování našeho programu z roku 2000 – Rovné podmínky pro všechny. Obchod přece musí mít své jasné mantinely a nesmí být postaven na tom, kdo si co ve své odvaze či nevědomosti až dovolí. Znění všech zmíněných nařízení a vyhlášek najdete na internetových stránkách ČSZM v odkazech "Sekce pro nákup jatečných zvířat" a "Legislativa ČR".