​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

700 let privilegií řeznického cechu

Český svaz zpracovatelů masa si v nadcházejícím roce 2010 připomene historické výročí cechu řeznické řemesla, kdy se před sedmi sty lety, v době vlády krále Jindřicha Korutanského, řeznický cech oddaně postavil na stranu české šlechty a pomohl svým udatným zásahem vstoupit Janu Lucemburskému s manželkou královnou Eliškou Přemyslovnou do Prahy.

Svými řeznickými sekerami se tehdy řezničtí mistři a tovaryši prosekali městskou bránou svatého Františka a významnou měrou tak přispěli k porážce korutanského žoldáckého vojska. Odměnou řeznickému cechu bylo udělení privilegia používání českého lva ve svém znaku a práva nástupu v čele všech řemesel, kdy od středověku kráčeli řezničtí mistři a tovaryši v čele průvodu naproti králi a za nimi pak všechna ostatní řemesla.

Založení řeznického cechu se u nás datuje do 12. století, obdobně jako i ustanovení ostatních stavovských společenství jednotlivých řemesel. Rok 2010 a jeho jubilejní provázání na historické události vyzdvihující slávu řeznického řemesla je pro současný obor zpracování masa významným symbolem, kdy Český svaz zpracovatelů masa, jako pokračovatel řeznického cechu, hodlá důstojným způsobem připomenout široké veřejnosti nezastupitelnost oboru zpracování masa v hospodářském a společenském uspořádání naší země jak v průběhu uplynulých staletí, tak i v současnosti.

Český svaz zpracovatelů masa je profesní organizace, založená v roce 1991, navazující na tradice předchozích cechovního sdružení, která sdružuje podnikatele v oboru nákupu, zpracování a prodeje jatečných zvířat, masa a masných výrobků. Český svaz zpracovatelů masa, v rámci příprav oslav udělení privilegií řeznickému cechu, připravuje plán celoročních oslav na rok 2010.

Začátkem měsíce března, na mezinárodním potravinářském veletrhu Salima v Brně, bude presentován obor zpracování masa jako součást významného zpracovatelského průmyslu s historickou tradicí. Svými výrobky, mezinárodní konferencí a osvětovou činností chceme přiblížit spotřebitelské veřejnosti nezastupitelnost konzumace kvalitního masa a kvalitních masných výrobků z hlediska racionální výživy. Součástí expozice veletrhu bude i přehlídka masných výrobků dle jednotlivých výrobkových kategorií a předpokládáme, v rámci této akce, udělení cechovního poháru nejlepším výrobkům. Rádi bychom se připojili a podpořili plánované akce ministerstva zemědělství na tomto významném potravinářském veletrhu formou spoluúčasti na tiskové konferenci při zahájení veletrhu, presentací na expozici MZe ČR a při propagaci kvalitních potravinářských výrobků nesoucí označení národní značky KlasA.
Dále připravujeme celoroční, celorepublikové akce společně s Národním zemědělským muzeem v Praze (pod záštitou ministra zemědělství), které budou mít celorepublikové pokrytí na jednotlivých pobočkách muzea (Kačina, Hluboká nad Vltavou, Valtice). Národní zemědělské muzeum již předložilo na MZe ČR rozpracovaný návrh odborného tématického úkolu.
Součástí oslav bude i soutěž o nejlepší řeznicko-uzenářskou prodejnu roku 2010, která hodnocením hlavních kritérií, jako je kvalita prodávaných výrobků, profesionální přístup prodejců a zastoupení výrobků nesoucích označení národní značky kvality Klasa v prodejním sortimentu, naváže na předchozí úspěšné ročníky této akce.

Dále připravujeme účast na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, kde plánujeme odbornou konferenci se zahraniční účastí a expozici řeznického řemesla. Rádi bychom se na této výstavě spolupodíleli na expozici ministerstva zemědělství a expozici SZIF - propagaci kvalitních masných výrobků nesoucí označení národní značky kvality KlasA. Pokračováním oslav výročí bude odborný dvoudenní seminář se slavnostním společenským večerem, na kterém budou oceněni nestoři masného průmyslu.

Zakončení oslav budeme organizovat v Praze, kdy plánujeme celorepublikové setkání významných osobnosti potravinářského, především masného průmyslu. Součástí setkání bude tisková konference, která bude na základě vystoupení předních odborníků potravinářského průmyslu, směřovat k široké spotřebitelské veřejnosti s propagací českých potravinářských výrobků s označením národní značky kvality KlasA.

Po celý rok konání oslav předpokládáme široké zapojení naší učňovské mládeže a studentů odborných škol, zejména odborných učilišť, která v dnešní době čelí pokračujícímu poklesu zájmu absolventů základních škol o tradiční učňovské obory. Připravujeme s učni jednotlivé odborně-popularizující akce - veřejná vystoupení, odborné soutěže učňů, např. Řeznická sekyra, Přehlídku odborných dovedností apod. Řezničtí učni a studenti oboru zpracování masa budou po celý rok 2010 na všech svazem pořádaných akcích přítomni v řeznických krojích a budou tak presentovat snahu našeho řemesla o návrat mládeže s odborným vzděláním do podniků masného průmyslu. V současné době, v časovém předstihu, dokončujeme návrh cechovního praporu, který předpokládáme slavnostně vysvětit v pražském kostele sv. Jakuba Většího (patron řeznického cechu) začátkem roku 2010. Dále dokončujeme obsáhlou publikaci „700 let se lvem ve znaku", ve které je popsán a zdokumentován, dle historických podkladů, vývoj řeznického řemesla až do současnosti.